Novinky

Návšteva Vlada Boška  3.2.2019

Večera Pánova:

 1. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, sme zmierení s Bohom v Kristovi
 2. Večera Pánova je predobraz toho, čo sa udeje po vzkriesení v nebi – hostina s Bohom
 3. V Kristovi tvoríme jednu rodinu

Kázeň: Efežanom 5, 1-20

 • napodobňujte Boha a žite v láske, učiť sa od neho
 • až keď sme premenení, môžeme slúžiť
 • milujte sa navzájom, ako Kristus miloval vás
 • oblasti, v ktorých môžeme upadať do hriechu: sexualita, jazyk, peniaze
 • peniaze sú nám zverené, sme správcami, duchovný život sa nemeria bohatstvom
 • sloboda od peňazí
 • dávanie núdznym – varovanie pred lakomstvom
 • verš 5: ani jeden smilník, nečistý, lakomec, modloslužobník nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom
 • Boh odpúšťa hriech, ale netoleruje ho
 • milosť znamená odpustenie hriechu a sila k novému životu
 • verš 13 a 14: cesta otvorenosti, pokánia, úprimnosti a pravdivosti – vynášanie vecí na svetlo
 • „prebuď sa kto spíš“ – spánok kresťana je smrť, prebudenie je vstanie z duchovnej smrti
 • byť činiteľmi slova, nie len poslucháčmi
 • aby sa viera stala vierou žitou.
 • hľadanie Božej vôle – porozumenie Božej vôli vyžaduje hľadanie, skúmanie, Božiu múdrosť
 • plnosť Ducha – za plnosť Ducha sa potrebujeme modliť, potrebujeme prosiť o plnosť Ducha Svätého
 • potrebujeme v živote vytvoriť priestor pre Ducha Svätého
 • dobrorečenie – vďaka a chvála
 • spievajte pieseň srdca Pánovi – prejav radosti – mala by to byť bežná skúsenosť nášho života

 

Otázky:

 1. Čo toto slovo hovorí konkrétne do môjho života?
 2. Čo s tým mám urobiť?