Novinky

Prinášanie Lilien Joy Johnson

10.02. 2019

Druhú februárovú nedeľu sme mali slávnostnú udalosť, kedy sme sa mohli modliť za požehnanie malej Lilien. V úvode bohoslužieb naše deti zaspievali piesne a zarecitovali básničky.

Príhovor: br. kazateľ Michal Šinko  - Marek 10,13-16

 • narodenie dieťaťa je jedno z najradostnejších udalostí v živote človeka
 • v prečítanom texte môžeme vidieť dve skupiny ľudí, ktorí sú s Ježišom
 1. sú to rodičia, ktorí túžia po tom, aby sa Ježiš dotkol ich detí a aby ich zobral na svoje ruky a požehnal ich
 • mali by sme ukazovať našim deťom, že je dobré byť s Ježišom a prinášať ho ku Ježišovi
 • vychovávať ho tak, aby chcelo byť s Ježišom
 1. ďalšia skupina ľudí boli tí, ktorí im v tom chceli zabrániť
 • ako cirkev sa podieľame na tom – môžeme byť pomocníkom alebo prekážkou rodičom, ktorí vedú deti ku Kristovi
 • ako vidia deti Krista v mojom živote, akým príklad im dávame?
 • prinášanie dieťaťa nie je krst, ale odovzdávanie dieťatka Kristovi s dôverou, že On sa o naše dieťa postará
 • verš, ktorý vybrali rodičia pre Lily je zo Žalmu 139,14

Noah Johnson

 • aké veci zanechávame pre svoje deti?
 • niektoré dostávajú od nás niečo fyzické (napr. výzor, podobnosť s nami), alebo časť osobnosti, hodnoty
 • čo sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by sme chceli zanechať pre svoje deti?
 • podľa internetu je to vzdelanie, učiť deti úprimnosti, usilovne pracovať, empatii, učiť ich ako milovať, dávať im dostatok času
 • podľa mňa je najdôležitejšie to, čo sa píše v 1.Kor. 15,3: „predovšetkým som vám odovzdal to, čo som prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy, pol pochovaný a na tretí deň bol vzkriesený“
 • to, čo by som ja chcel dať svojim deťom je to, aby mali slobodu v živote teraz a aj neskôr
 • Boh dodržuje svoje sľuby
 • Ježiš je živý Boh a môžeme mať živý vzťah s ním
 • len z milosti Božej som, kto som. Boh ma premieňa na svoj obraz.
 • Je dôležité, aby naše deti vedeli, že ich milujeme, ale tiež aby vedeli, že ich miluje Boh. Aby vedeli, že sú súčasťou pozemskej rodiny, ale aj tej Božej rodiny.

Odkaz na ďalšie fotky: galéria