Novinky

Návšteva brata kazateľa Zoliho Kakaša a mládeže z Komárna

V nedeľu 24.3.2019 sme mali v zbore vzácnu návštevu z Komárna. Brat kazateľ nám poslúžil slovom a mládež strávila spolu s našou mládežou čas už od soboty. V nedeľu nám poslúžili piesňami.

Služba slovom: text Efežanom 6,10-13 „Božia výzbroj“

 • Aký má Boh úmysel, čo chce Pán?

 • Všetci tí, ktorí príjmu Krista sa stanú „novými“, bez ohľadu na to, či sú to Židia alebo pohania – jednota v tele

 • Žiť nový život, život hodný povolania, preukazovať jednotu v rozličnosti služieb

 • Odložiť hriech a nečistotu, aplikovať svätosť, podriaďovať sa jeden druhému, potom v rodine nastáva harmónia, pokoj

 • Jednota, pestrosť, súzvuk, čistota – krásny cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť

 • Pavel hovorí o tvrdej realite tohto sveta

 • Boh urobil všetko, aby zbúral priehradný múr, ale mocnosti zla chcú znovu vybudovať ten múr, mocnosti zla zasievajú medzi nás semienka zla a hriechu

 • 10. Verš – „posilňujte sa v Pánovi a v Jeho moci“ – spája sa tu naša ochota ísť s tým, že Boh nám dáva ku tomuto všetko

 • Oblečte si výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať útokom diabla

 • Povzbudiť k otvorenosti , ísť cestou pravdy aj keď príde niečo ťažké, nedať sa pohltiť zlým a stáť v pravde evanjelia

 • Jednotní v rôznorodosti, žijúci v harmónii a pravde, ľudia ktorí sú závislí od Pána Boha.