Novinky

15. jún 2019 bol slávnostným dňom pre Miriam Čonkovú a Petra Thuranského. V tento deň si povedali svoje ÁNO a spojili svoje životy svadobným zväzkom. 

Všetko, čo manželstvo životu má dať, o chvíľu budete spolu spoznávať. V dobrom i zlom skúste spolu žiť, nedajte si vašu lásku nikdy pokaziť. Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom, hlavne veľa Božieho požehnania.
 

Deň matiek 12.5.2019

Druhú májovú nedeľu si s vďačnosťou a láskou pravidelne pripomíname Deň matiek. Deti a mládež si pripravila program pre mamičky, kde vyjadrovali, za čo sú vďační svojim matkám.

 

Úvod ku modlitbám: brat Daniel Erlich – Efežanom 2,4-10

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Efežanom 6,10-15

Témou na zamyslenie bol duchovný boj a naša pripravenosť v ňom obstáť. V duchovnom boji musíme mať duchovnú výzbroj. Bližšie sme sa venovali „opasku pravdy“, „pancieru spravodlivosti“ a „obuvi pohotovosti evanjelia pokoja“.

 

Na veľkonočný pondelok sme mali príležitosť byť opäť spolu v Panických Dravciach, kde sme strávili čas pri rozhovoroch, jedle a hrách. Počasie nám vyšlo a tak sme mohli zažiť krásny čas pri budovaní spoločenstva.
 

Návšteva brata kazateľa Pavle Cekova   5.5.2019

    Prvú májovú nedeľu sme si pripomínali misiu. Slovom nám poslúžil brat kazateľ Pavle Cekov. Pripomenul nám príbeh z Marka 5,21-43 – príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry. Poukázal na dôležitosť prímluvnej modlitby. Príbeh vzkriesenia Jairovej dcéry nie je len príbehom o zázraku, ktorý učinil Ježiš, ale tento príbeh nás predovšetkým vyučuje o modlitbe. Človek v kríze hľadá Boha, láska má veľkú moc, modlitba má veľkú moc. Vzťah Jaira a jeho dcéry je obrazom vzťahu medzi Bohom a človekom. Hriech rozbil tento vzťah a človek vo vlastnej sile nie je schopný tento vzťah napraviť. Duchovná smrť navždy oddelí hriešneho človeka od Boha. Ježišova dobrota a milosť nemajú hraníc, ak hriešnik prosí o odpustenie, On sa rýchlo zmiluje. Ježiš kráčal s Jairom a chce ísť aj s nami v našich krízach. Ježiš v čase krízy posilňuje našu vieru – do príbehu vstupuje žena, 12 rokov trpiaca krvotokom. Ježiš chce posilňovať aj našu vieru. Ježišov príkaz má autoritu, vzkriesil dievčatko. Život má väčšiu moc ako smrť, svetlo má väčšiu moc ako tma. Raz budeme aj my vzkriesení. Ježiš má moc zmeniť náš život, odpustiť hriechy a dať pokoj, naplniť náš život.

Veľký piatok 19.4.2019

Kázeň – brat kazateľ Tomáš Kohút - Lukáš 23,32-46 –Ježiš Záchranca

  1. Predpovedaný

  2. Nepoznaný

  3. Záchranca hriešnikov

  4. Tvoj záchranca

 

 

Veľkonočná nedeľa 21.4.2019

Kázeň – brat kazateľ Tomáš Kohút – Marek 16,1-20

  1. Nebojte sa – strach z toho, že nevedeli čo bude ďalej. V Ježišovi videli ľudia zmysel svojho bytia a to skončilo. Mali strach z neistoty, z budúcnosti. Stretnutie ľudskej nedokonalosti s Božou slávou vyvoláva strach.

  2. Zvestujte zmŕtvychvstalého Krista