Novinky

Kvetná nedeľa – 14.4.2019

V Kvetnú nedeľu sme mali vzácnu príležitosť - prinášanie Elišky Elizabeth Štefekovej jej rodičmi Katkou a Maťkom. Keď prinášame svoje deti, túžime po tom, aby boli v živote požehnané. Dokonalé požehnanie má pôvod v Bohu – Jakub 1,17. Ako rodičia by sme chceli pre dieťa vyprosiť zdravie, šťastie, bohatstvo, vieru v Boha. Pre dieťa sú požehnaním jeho rodičia, ktorí žijú pod autoritou Boha. Ježiš požehnáva naše deti cez rodičov. Je dôležité, ako odzrkadľujeme Jeho charakter, prinášať Krista do života detí každý deň. To najdôležitejšie pre dieťa k rozhodnutiu ku Kristovi je viera jeho rodičov.

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Lukáš 19,41-44

 • Ústrednou témou kázne bol vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Všetko, čo sa dialo pri vstupe Ježiša do Jeruzalema má korene v Starom zákone, bolo to predpovedané.

 • V tej celej eufórii a sláve, bolo jedno miesto, kde Ježiš zaplakal – Ježiš plače, pretože prežíva bolesť nad Jeruzalemom, nad jeho odmietaním Boha (Lukáš 13,34-35)

 • Keď Ježiš plače nad Jeruzalemom, plače nie nad mestom, ale nad chrámom – chrám zostáva pustý až dovtedy, kým do neho nepríde Ježiš

 • Ježiš plače nad utrpením, ktoré príde

 • My sme chrámom, ak máme vo svojom živote hriech, máme problém, vedie to k odmietnutiu Krista

 • Ježiš plače nad našou zaslepenosťou, nad každým človekom, ktorý ho odmieta

 • Neplače Ježiš dnes aj nado mnou? Nie je moje nasledovanie Krista obmedzené?

 • Ježiš nezomrel na kríži preto, aby sme my žili polovičné životy, ale aby sme žili v plnosti

 • Ježiš plače aj nad ľuďmi, ktorí ho ešte nepoznajú. Poznáme takých ľudí?
Prvú aprílovú nedeľu sme mali znovu vzácnu návštevu. Slovom nám prišiel poslúžiť brat kazateľ Štefan Danko so svojou rodinkou.

Večera Pánova: - Efežanom 2,13

 1. Ak jeme lámaný chlieb a pijeme z kalicha, Kristova obeť nás tiahne k sebe bližšie

 2. Náš Pán nás vytrhol z moci tmy a preniesol nás do Kráľovstva svetla

Už nie sme ďalekí, ale stali sme sa blízkymi. Naša „adopcia“ do Božej rodiny bola veľmi draho kúpená. Boli sme v tme a z tejto tmy sme boli vytrhnutí do svetla.

Svedectvá: Etka a Jozef Nasaly

Hovorili svedectvá o tom, ako si ich Pán povolal v roku 2015 a naďalej vedie svojou cestou. Mali sme možnosť vidieť Božie vedenie v ich životoch a v životoch ich rodín. Tešíme sa z toho, že Etka a Jozef túžia byť spolu s nami v Božej rodine a slúžiť vo Veľkom Krtíši.

Kázeň: Matúš 5,13

 • Príklad rozprávky od P. Dobšinského „Soľ nad zlato“

 • Našou úlohou je byť soľou, ale čo to znamená? Čo spôsobuje soľ?

 • Soľ ochucuje jedlo, konzervuje, vyvoláva smäd, pridáva jedlu vôňu

 • Nasledovníci Krista by mali vyvolávať vôňu Krista v ľuďoch, vyvolávať smäd po Kristovi

 • Máme žiť tak, ako sa píše v blahoslavenstvách

 • Ak je soľ v jedle, je to vždy cítiť, aj je prítomný úprimný kresťan, tiež je to vždy cítiť

 • Som len kresťan podľa mena, alebo napĺňam Božiu vôľu

 • Nie je pre nás dôležité soľ vidieť, ale cítiť.

 • Buďme soľou vo svojej rodine, práci, tam kde sa nachádzame.

 

Návšteva brata kazateľa Zoliho Kakaša a mládeže z Komárna

V nedeľu 24.3.2019 sme mali v zbore vzácnu návštevu z Komárna. Brat kazateľ nám poslúžil slovom a mládež strávila spolu s našou mládežou čas už od soboty. V nedeľu nám poslúžili piesňami.

Služba slovom: text Efežanom 6,10-13 „Božia výzbroj“

 • Aký má Boh úmysel, čo chce Pán?

 • Všetci tí, ktorí príjmu Krista sa stanú „novými“, bez ohľadu na to, či sú to Židia alebo pohania – jednota v tele

 • Žiť nový život, život hodný povolania, preukazovať jednotu v rozličnosti služieb

 • Odložiť hriech a nečistotu, aplikovať svätosť, podriaďovať sa jeden druhému, potom v rodine nastáva harmónia, pokoj

 • Jednota, pestrosť, súzvuk, čistota – krásny cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť

 • Pavel hovorí o tvrdej realite tohto sveta

 • Boh urobil všetko, aby zbúral priehradný múr, ale mocnosti zla chcú znovu vybudovať ten múr, mocnosti zla zasievajú medzi nás semienka zla a hriechu

 • 10. Verš – „posilňujte sa v Pánovi a v Jeho moci“ – spája sa tu naša ochota ísť s tým, že Boh nám dáva ku tomuto všetko

 • Oblečte si výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať útokom diabla

 • Povzbudiť k otvorenosti , ísť cestou pravdy aj keď príde niečo ťažké, nedať sa pohltiť zlým a stáť v pravde evanjelia

 • Jednotní v rôznorodosti, žijúci v harmónii a pravde, ľudia ktorí sú závislí od Pána Boha.

 

Poslednú marcovú nedeľu(31. 3. 2019) sme mali krásnu príležitosť – prinášanie Efraima Berkyho, synčeka Tamarky a Miška.

Br. kazateľ sa prihovoril ku rodičom, ako aj všetkým poslucháčom a hovoril o rodičovstve. O tom, čo znamená rodičovstvo a starostlivosť o dieťa, ak máme jedno alebo dve, prípadne viac detí. Ale náš nebeský Otec sa stará o svoje deti, ktoré všetky miluje, pozná po mene a má plány pre nás všetkých. Po príhovore spolu s rodičmi a spoločenstvom vyprosil požehnanie pre Efraimka.

Kázeň: I. Korinťanom 1,26-31 verš

 • V Biblii je veľa miest, kde Pán si používa slabých (Noemi, Anna, Gideon, Izraelský národ, Jozef a Mária, učeníci)

 • Tam, kde my už nič nedokážeme, tam sa On oslávi

 • Myslíme na tieto slová aj vtedy, keď niekto iný je ponižovaný a opovrhovaný? Ako sa na takého človeka pozeráme? Nepozeráme sa na neho zhora, ako všetci ostatní?

 • Pán nás chce naučiť, že Božia prítomnosť sa zjavuje aj v chatrčiach, na miestach, kde by sme to nečakali, nie len prostredníctvom veľkých prorokov a vo veľkých chrámoch

 • Koľkokrát si vyberáme to, čo dobre vyzerá, čo dobre znie a nie to, čo si chce Boh použiť

 • Boh si vyberá toho, koho On chce, Boh si chce použiť neurodzené

 • Častokrát nám Boh dáva pred oči svoju slávu a my ju nevidíme

 • Modlime sa, aby nám Boh otváral oči, aby sme videli to, čo nám Boh chce ukázať.

 

Prinášanie Lilien Joy Johnson

10.02. 2019

Druhú februárovú nedeľu sme mali slávnostnú udalosť, kedy sme sa mohli modliť za požehnanie malej Lilien. V úvode bohoslužieb naše deti zaspievali piesne a zarecitovali básničky.

Príhovor: br. kazateľ Michal Šinko  - Marek 10,13-16

 • narodenie dieťaťa je jedno z najradostnejších udalostí v živote človeka
 • v prečítanom texte môžeme vidieť dve skupiny ľudí, ktorí sú s Ježišom
 1. sú to rodičia, ktorí túžia po tom, aby sa Ježiš dotkol ich detí a aby ich zobral na svoje ruky a požehnal ich
 • mali by sme ukazovať našim deťom, že je dobré byť s Ježišom a prinášať ho ku Ježišovi
 • vychovávať ho tak, aby chcelo byť s Ježišom
 1. ďalšia skupina ľudí boli tí, ktorí im v tom chceli zabrániť
 • ako cirkev sa podieľame na tom – môžeme byť pomocníkom alebo prekážkou rodičom, ktorí vedú deti ku Kristovi
 • ako vidia deti Krista v mojom živote, akým príklad im dávame?
 • prinášanie dieťaťa nie je krst, ale odovzdávanie dieťatka Kristovi s dôverou, že On sa o naše dieťa postará
 • verš, ktorý vybrali rodičia pre Lily je zo Žalmu 139,14

Noah Johnson

 • aké veci zanechávame pre svoje deti?
 • niektoré dostávajú od nás niečo fyzické (napr. výzor, podobnosť s nami), alebo časť osobnosti, hodnoty
 • čo sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by sme chceli zanechať pre svoje deti?
 • podľa internetu je to vzdelanie, učiť deti úprimnosti, usilovne pracovať, empatii, učiť ich ako milovať, dávať im dostatok času
 • podľa mňa je najdôležitejšie to, čo sa píše v 1.Kor. 15,3: „predovšetkým som vám odovzdal to, čo som prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy, pol pochovaný a na tretí deň bol vzkriesený“
 • to, čo by som ja chcel dať svojim deťom je to, aby mali slobodu v živote teraz a aj neskôr
 • Boh dodržuje svoje sľuby
 • Ježiš je živý Boh a môžeme mať živý vzťah s ním
 • len z milosti Božej som, kto som. Boh ma premieňa na svoj obraz.
 • Je dôležité, aby naše deti vedeli, že ich milujeme, ale tiež aby vedeli, že ich miluje Boh. Aby vedeli, že sú súčasťou pozemskej rodiny, ale aj tej Božej rodiny.

Odkaz na ďalšie fotky: galéria